Showcase texts.

Versified, accented or pointed, and translated texts.


A showcase text, for my purposes, is a fully versified and accented (if Greek) or pointed (if Hebrew) transcription accompanied by a translation into English. Showcase texts are either synoptic or analytic. The former are presentations of the synoptic gospels and John. The latter are presentations of virtually any ancient text and its parallels.

Other showcase texts as yet without a home are laid out below.

Oxyrhynchus papyrus fragments of the gospel of Thomas.

Papyrus Oxyrhynchus 654.
Papyrus Oxyrhynchus 1.
Papyrus Oxyrhynchus 655.

Papyrus Oxyrhynchus 654.
 1. 1 Ο{ὗ}τοι οἱ {οἱ} λόγοι οἱ [ἀπόκρυφοι οὓς ἐλά-]
 2. λησεν Ἰη{σοῦ}ς ὁ ζῶν κ[αὶ ἔγραψεν Ἰούδας ὁ]
 3. καὶ Θωμᾶ{ς}. καὶ εἶπεν· [Ὃς ἂν τὴν ἑρμηνεί-]
 4. αν τῶν λόγων τούτ[ων εὑρίσκῃ θανάτου]
 5. οὐ μὴ γεύσηται. 2 [Λέγει Ἰη{σοῦ}ς·]
 6. Μὴ παυσάσθω ὁ ζη[τῶν τοῦ ζητεῖν ἕως ἂ]
 7. εὕρη, καὶ ὅταν εὕρ[ῃ θαμβηθήσεται καὶ θαμ-]
 8. βηθεὶς βασιλεύσ{ει} κα[ὶ βασιλεύσας ἀναπα-]
 9. ήσεται. 3 Λέγει Ἰ[η{σοῦ}ς· Ἐὰν]
 10. οἱ ἕλκοντες {ὑ}μᾶς [εἴπωσιν ὑμῖν· Ἰδοὺ]
 11. ἡ βασιλεία ἐν οὐρα[νῷ, ὑμᾶς φθήσεται]
 12. τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρ[ανοῦ. ἐὰν δ᾿ εἴπωσιν ὅ-]
 13. τι ὑπὸ τὴν γήν ἐστ[ιν, εἰσελεύσονται]
 14. οἱ ἰχθύες τῆς θαλά[σσης προφθάσαν-]
 15. τες ὑμᾶς· καὶ ἡ βασ[ιλεία τοῦ θεοῦ]
 16. ἐντὸς ὑμῶν [ἐ]σ̣τι [κἀκτός· ὃς ἂν ἑαυτὸν]
 17. γνῷ, ταύτην εὑρή[σει, καὶ ὅτε ὑμεῖς]
 18. ἑαυτοὺς γνώσεσθ{ε} [εἴσεσθε ὅτι υἱοί]
 19. ἐστε τοῦ πατρὸς τοῦ [ζῶντος· εἰ δὲ μὴ]
 20. γνώσ{εσ}θε ἑαυτοὺς, ἐν [τῇ πτωχείᾳ ἐστὲ,]
 21. καὶ ὑμεῖς ἐστε ἡ πτω[χεία. 4 Λέγει Ἰη{σοῦ}ς·]
 22. Οὐκ ἀποκνήσει ἄνθ[ρωπος παλαιὸς ἡμε-]
 23. ρῶν ἐπερωτῆσ{αι} πα[ιδίον ἑπτὰ ἡμε-]
 24. ρῶν περὶ τοῦ τόπου τῆ[ς ζωῆς, και ζή-]
 25. σετ{αι}· πολλοὶ ἔσονται π̣[ρῶτοι ἔσχατοι, καὶ]
 26. οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ [εἰς ἓν καταντήσου-]
 27. σιν. 5 Λέγει Ἰη{σοῦ}ς· [Γνῶθι τὸ ὃν ἔμπροσ-]
 28. θεν τῆς ὄψεώς σου, καὶ [τὸ κεκαλυμμένον]
 29. ἀπό σου ἀποκαλυφ{θ}ήσετ[αί σοι· οὐ γάρ ἐσ-]
 30. τιν κρυπτὸν ὃ οὐ φαν[ερὸν γενήσεται,]
 31. καὶ {τ}εθαμμένον ὃ ο[ὐκ ἐγερθήσεται.]
 32. [6 Ἐξ]ετάζουσιν αὐτὸν οἱ [μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ]
 33. [λέ]γουσιν· Πῶς νηστεύ[σομεν, καὶ πῶς προσ-]
 34. [ευξόμ]εθα, καὶ πῶς [ἐλεημοσύνην ποιήσο-]
 35. [μεν, κα]ὶ τί παρατηρήσ[ομεν περὶ τῶν βρω-]
 36. [μάτω]ν̣; λέγει Ἰη{σοῦ}ς· [Μὴ ψεύδεσθε καὶ ὃ-]
 37. [τι μισ]εῖτ{ε} μὴ ποιεῖτ̣[ε, ὅτι πάντα ἐνώπ-]
 38. [ιον τ]ῆς ἀληθ[ε]ίας ἀν[αφαίνεται· οὐδὲν]
 39. [γάρ ἐστι]ν ἀ[π]οκεκρ̣[υμμένον ὃ οὐ φανερὸν]
 40. [ἔσται. 7 Μα]κ̣άρι[ός] ἐστιν [...]
 41. [...]ν̣ ἔστ[...]
 42. [...] ὃ̣ν[....]
Papyrus Oxyrhynchus 1.

Verso.

 1. 26 ...καὶ τότε διαβλέψεις
 2. ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος
 3. τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ
 4. τοῦ ἀδελφοῦ σου. 27 Λέγει
 5. Ἰ{ησοῦ}ς· Ἐὰν μὴ νηστεύση-
 6. τ{ε} τὸν κόσμον οὐ μὴ
 7. εὕρητ{ε} τὴν βασιλεί-
 8. αν τοῦ θ{εο}ῦ· καὶ ἐὰν μὴ
 9. σαββατίσητε τὸ σάβ-
 10. βατον οὐκ ὄψεσθε τὸ{ν}
 11. π{ατέ}ρα. 28 Λέγει Ἰ{ησοῦ}ς· Ἔ[σ]την
 12. ἐν μέσῳ τοῦ κόσμου
 13. καὶ ἐν σαρκ{{ε}}ὶ ὤφθην
 14. αὐτοῖς· καὶ εὗρον πάν-
 15. τας μεθύοντας καὶ
 16. οὐδένα εὗρον δ{ε}ιψῶ[ν-]
 17. τα ἐν αὐτοῖς· καὶ πο-
 18. νεῖ ἡ ψυχή μου ἐπὶ
 19. τοῖς ϋἱοῖς τῶν ἀν{θρώπ}ων
 20. ὅτι τυφλοί εἰσιν τῇ καρ-
 21. δίᾳ αὐτῶ[ν καὶ οὐ] βλ̣έπ̣-
 22. [ουσιν....]

Recto.

 1. [29 ...κε]ῖ̣ [ταύτ]η̣ν̣ [τ]ὴν πτωχία{ν}.
 2. [30 Λέγ]ει [Ἰ{ησοῦ}ς· Ὅπ]ου ἐὰν ὦσιν
 3. [τρ]ε̣[ῖς] ε[ἰσὶ]ν̣ ἄ̣θεοι, καὶ
 4. [ὅ]που ε[ἷς] ἐστιν μόνος,
 5. [λέ]γω, ἐγώ εἰμι μετ᾿ αὐ-
 6. τ[οῦ]· 77b Ἔγει[ρ]ον τὸν λίθο{ν}
 7. κἀκεῖ εὑρήσεις με·
 8. σχίσον τὸ ξύλον κἀγὼ
 9. ἐκεῖ εἰμι. 31 Λέγει Ἰ{ησοῦ}ς· Οὐ-
 10. κ ἔστιν δεκτὸς προ-
 11. φήτης ἐν τῇ π{ατ}ρίδι αὐ-
 12. τ[ο]ῦ, οὐδὲ ἰατρὸς ποιεῖ
 13. θεραπείας εἰς τοὺς
 14. γ{ε}ινώσκοντας αὐτό{ν}.
 15. 32 Λέγει Ἰ{ησοῦ}ς· Πόλις {ᾠ}κοδο-
 16. μημένη ἐπ᾿ ἄκρον
 17. [ὄ]ρους ὑψηλοῦ{ς} καὶ ἐσ-
 18. τηριγμένη οὔτε πε-
 19. [σ]εῖν δύναται οὔτε κρυ-
 20. [β]ῆναι. 33 Λέγει Ἰ{ησοῦ}ς· {Ὃ} ἀκούεις
 21. [ε]ἰς [τὸ ἓν ὠ]τίον σου [....]
Papyrus Oxyrhynchus 655.

Column 1.

 1. [36 ...ἀπ]ὸ πρωὶ ἕ[ως ὀψὲ,]
 2. [μήτ]ε ἀ[φ᾿] ἑσπ[έρας]
 3. [ἕως π]ρωὶ, μήτε [τῇ]
 4. [τροφῇ ὑμῶ]ν τί φά-
 5. [γητε, μήτε] τῇ στ[ο-]
 6. [λῇ ὑμῶν τ]ί ἐνδύ-
 7. [ση]σ̣θ̣ε̣. [πολ]λῷ κρε̣ί̣[σ-]
 8. [σον]έ̣ς̣ ἐ[στε] τῶν [κρί-]
 9. νων ἅτι[να ο]ὐ ξα̣[ί-]
 10. νει οὐ[δ]ὲ ν̣[ήθ]ει. [μηδ-]
 11. ὲν ἔχοντ[ες ἔ]ν̣[δυ-]
 12. μα τί ἐν[δύεσθε] καὶ
 13. ὑμεῖς; τίς ἂν προσθ{εί}η
 14. ἐπὶ τὴν {ἡ}λικίαν
 15. ὑμῶν; αὐτὸ[ς δ]ώσει
 16. ὑμ{ε}ῖν τὸ ἔνδυμα ὑ-
 17. μῶν. 37 Λέγουσιν αὐ-
 18. τῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·
 19. Πότε ἡμ{ε}ῖν ἐμφα-
 20. νὴς ἔσει, καὶ πότε
 21. σε ὀψόμεθα; λέγει·
 22. Ὅταν ἐκδύσησθε κα[ὶ]
 23. μὴ αἰσχύνθητε.

Column 2.

 1. 38 ...θ[...]
 2. λέ[γει ...]
 3. ο[...]
 4. τ[...]
 5. γ[...]
 6. κα[ὶ ...]
 7. ν[...]
 8. κα[ὶ ...]
 9. ἡμ[έραι ...]
 10. σε[...]
 11. [... 39 Λέγει]
 12. [Ἰ{ησοῦ}ς· Οἱ Φαρισαῖοι]
 13. [καὶ οἱ γραμματεῖς]
 14. ἔλ[αβον τὰς κλεῖδας]
 15. τῆς [γνώσεως· αὐτοὶ ἔ....]
 16. [... 39 redux Λέγει]
 17. [Ἰ{ησοῦ}ς· Οἱ Φαρισαῖοι]
 18. [καὶ οἱ γραμματεῖς]
 19. ἔλ[αβον τὰς κλεῖδας]
 20. τῆς [γνώσεως· αὐτοὶ ἔ-]
 21. μοι ὡ[ς ὄφεις καὶ ἀ-]
 22. κέραι[οι ὡς περιστε-]
 23. ρ̣α̣[ί.]

Clement of Alexandria on the baptism of the apostles.

From John Moschus, Spiritual Meadow 5.176 (volume 3 of Otto Stählin, 196.21, fragment 6 of the Hypotyposeis):

Ναὶ, ἀληθῶς ἐβαπτίσθησαν, καθὼς Κλήμης ὁ Στρωματεὺς ἐν τῷ πέμπτῳ τόμῳ τῶν ὑποτυπώσεων μήμνηται. φησὶ γάρ, τὸ ἀποστολικὸν ῥητὸν ἐξηγούμενος τὸ λέγον· Εὐχαριστῶ, ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα· ὁ Χριστὸς λέγεται Πέτρον μόνον βεβαπτικέναι, Πέτρος δὲ ̓Ανδρέαν, ̓Ανδρέας ̓Ιάκωβον καὶ ̓Ιωάννην, ἐκεῖνοι δὲ τοὺς λοιπούς.

Yes, they were truly baptized, just as Clement the stromatist in the fifth volume of the Hypotyposeis mentions. For he says, explaining the apostolic statement that says: I give thanks that I have baptized none of you, that Christ is said to have baptized Peter only, but Peter [in turn] Andrew, Andrew [in turn] James and John, and they the rest.

(Refer to Ernst Kantorowicz, The Baptism of the Apostles, Dumbarton Oaks Papers 9/10 (1955/1956), pages 203-251, and to H. A. Echle, The Baptism of the Apostles: A Fragment of Clement of Alexandria's Lost Work Hypotyposeis in the Pratum Spirituale of John Moschus, TR 3 (1945), pages 365-368.)

The epistle to the Laodiceans.

According to codex Fuldensis (century VI) in the edition by Ernst Ranke:

Latin. English.
I. 1 Paulus apostolus non ab hominibus neque per hominem sed per Ihesum Christum fratribus qui sunt Laodiciae. 2 gratia vobis et pax a deo patre et domino Ihesu Christo. 3 gratias ago Christo per omnem orationem meam quod permanentes estis in eo et perseverantes in operibus eius, promissum expectantes in diem iudicii; 4 neque destituant vos quorundam vaniloquia insinuantium ut vos evertant a veritate evangelii quod a me praedicatur. 5 et nunc faciet deus ut qui sunt ex me ad profectum veritatis evangelii deservientes et facientes benignitatem operumque salutis, vitae aeternae. I. 1 Paul, an apostle not from men nor through man, but through Jesus Christ, to the brethren who are at Laodicea. 2 Grace to you and peace from God the father and the Lord Jesus Christ. 3 I give thanks to Christ throughout all my praying that you are remaining in him and persevering in his works, expecting the promise in the day of judgment; 4 nor do the vain speeches of some, who creep in, set upon you so that they might turn you away from the truth of the gospel which is preached by me. 5 And now God will make it so that those who are from me will continue serving unto the increase of the truth of the gospel and doing goodness and the work of salvation, eternal life.
II. 6 Et nunc palam sunt vincula mea quae patior in Christo, quibus laetor et gaudeo, 7 et hoc mihi est ad salutem perpetuam, quod ipsum factum orationibus vestris, et administrantem spiritum sanctum, sive per vitam sive per mortem. 8 est enim mihi vere vita in Christo, et mori gaudium, 9 et in ipsum in vobis faciet misericordiam suam ut eandem dilectionem habeatis et sitis unianimes. II. 6 And now my bonds are public which I suffer in Christ, in which I am glad and rejoice, 7 and this is unto my perpetual salvation, which is itself done by your prayers, and the ministry of the holy spirit, whether through life or through death. 8 For to me truly there is life in Christ, and to die is joy, 9 and in him he will make his mercy in you so that you might have the same love and be one in soul.
III. 10 Ergo, dilectissimi, ut audistis praesentia mei, ita retinete et facite in timore dei et erit vobis vita in aeternum. 11 est enim deus qui operatur in vos. 12 et facite sine retractu quaecumque facitis, 13 et quod est, dilectissimi, gaudete in Christo. III. 10 Therefore, beloved ones, as you heard in my presence, so keep on and do things in the fear of God, and there will be life in eternity for you. 11 For it is God who works in you. 12  And, whatever you do, do it without retraction. 13 And what is more, beloved ones, rejoice in Christ.
IV. Et praecavete sordidos in lucro. 14 omnes sint petitiones vestrae palam aput deum, et estote firmi in sensu Christi. 15 et quae integra et vera et pudica et iusta et amabilia facite. 16 et quae audistis et accepistis in corde retinete, 17 et erit vobis pax. IV. And beware of those who are filthy in lucre. 14 Let all your petitions be public before God, and be firm in the understanding of Christ. 15 And do things which are whole and true and sober and just and to be loved. 16 And keep in heart the things which you heard and accepted, 17 and there will be peace for you.
V. 18 Salutant vos sancti. 19 gratia domini Ihesu cum spiritu vestro, 20 et facite legi Colosensium vobis. V. 18 The saints salute you. 19 The grace of the Lord Jesus be with your spirit. 20 And make [the epistle] of the Colossians be read to you.

Psalm 131 (LXX 130).

Verses 1-3 (fin):

1 יְהוָה לֹא־גָבַהּ לִבִּי וְלֹא־רָמוּ עֵינַי וְלֹא־הִלַּכְתִּי בִּגְדֹלֹות וּבְנִפְלָאֹות מִמֶּנִּי׃
2 אִם־לֹא שִׁוִּיתִי וְדֹומַמְתִּי נַפְשִׁי כְּגָמֻל עֲלֵי אִמֹּו כַּגָּמֻל עָלַי נַפְשִׁי׃
3 יַחֵל יִשְׂרָאֵל אֶל־יְהוָה מֵעַתָּה וְעַד־עֹולָם׃

Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν· τῷ Δαυιδ.

1 Κύριε, οὐχ ὑψώθη μου ἡ καρδία,
οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου,
οὐδὲ ἐπορεύθην ἐν μεγάλοις,
οὐδὲ ἐν θαυμασίοις ὑπὲρ ἐμέ.

2 Εἰ μὴ ἐταπεινοφρόνουν,
ἀλλὰ ὕψωσα τὴν ψυχήν μου,
ὡς τὸ ἀπογεγαλακτισμένον ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ,
ὡς ἀνταπόδοσις ἐπὶ τὴν ψυχήν μου.

3 Ἐλπισάτω Ισραηλ ἐπὶ τὸν κύριον
ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.

A song of ascents, of David. 1 Lord, my heart is not proud, nor are my eyes haughty; nor do I journey in great matters, nor in wonders beyond me. 2 Surely I have composed and quieted my soul like a weaned child rests against his mother. My soul is like a weaned child within me. 3 Let Israel hope upon the Lord from now on and unto the age.