Did Ignatius know the gospel of Matthew?

The relevant parallels.


This list of correspondences between the epistles of Ignatius of Antioch and the gospel of Matthew derives from note 19 on page 338 of Clayton N. Jefford, Supplements to Novum Testamentum, volume 77, Did Ignatius of Antioch know the Didache?

The sayings are listed alphabetically by catch-phrase at the bottom of this page.

One or two.

Ignatius to the Ephesians 5.2:

Μηδεις πλανασθω· εαν μη τις η εντος του θυσιαστηριου, υστερειται του αρτου του θεου. ει γαρ ενος και δευτερου προσευχη τοσαυτην ισχυν εχει, ποσω μαλλον η τε του επισκοπου και πασης της εκκλησιας.

Let no one be deceived; if any one be not within the altar, he is deprived of the bread of God. For if the prayer of one or two has such might, how much more that of the bishop and the whole church.

Matthew 18.19-20:

Παλιν λεγω υμιν οτι εαν δυο συμφωνησωσιν εξ υμων επι της γης περι παντος πραγματος ου εαν αιτησωνται, γενησεται αυτοις παρα του πατρος μου του εν ουρανοις. ου γαρ εισιν δυο η τρεις συνηγμενοι εις το εμον ονομα, εκει ειμι εν μεσω αυτων.

Again I say to you: If two from among you may agree upon the earth concerning any matter, whatever they may ask, it shall happen for them from my father who is in the heavens. For where there are two or three gathered together in my name, there am I in their midst.

Receiving the sender.

Ignatius to the Ephesians 6.1:

Και οσον βλεπει τις σιγωντα επισκοπον, πλειονως αυτον φοβεισθω. παντα γαρ ον πεμπει ο οικοδεσποτης εις ιδιαν οικονομιαν ουτως δει ημας αυτον δεχεσθαι, ως αυτον τον πεμψαντα. τον ουν επισκοπον δηλονοτι ως αυτον τον κυριον δει προσβλεπειν.

Now as much as anyone sees the bishop being silent, all the more ought he to fear him. For we must thus receive everyone whom the housemaster sends into his household, as we would do him that sent him. It is clear, therefore, that we should look on the bishop as on the Lord himself.

Matthew 10.40:

Ο δεχομενος υμας εμε δεχεται, και ο εμε δεχομενος δεχεται τον αποστειλαντα με.

The one who receives you receives me, and the one who receives me receives the one who sent me.

Refer also to Matthew 21.33-46, the parable of the tenants, about a householder (οικοδεσποτης) who planted a vineyard and sent out (απεστειλεν) servants to collect its produce.

Tares of the enemy.

Ignatius to the Ephesians 10.3:

Αδελφοι αυτων ευρεθωμεν τη επιεικεια· μιμηται δε του κυριου σπουδαζωμεν ειναι· τις πλεον αδικηθη, τις αποστερηθη, τις αθετηθη; ινα μη του διαβολου βοτανη τις ευρεθη εν υμιν, αλλ εν παση αγνεια και σωφροσυνη μενητε εν Χριστω Ιησου σαρκικως και πνευματικως.

Let us be found their brethren in kindness; and let us hasten to be imitators of the Lord; who was more unjustly treated, who more destitute, who more condemned? Let us do this so that no plant of the devil may be found among you, but that you may remain in all holiness and sobriety in Jesus Christ, in a fleshly and in a spiritual manner.

Matthew 13.25:

Εν δε τω καθευδειν τους ανθρωπους ηλθεν αυτου ο εχθρος και επεσπειρεν ζιζανια ανα μεσον του σιτου και απηλθεν.

But, while men were sleeping, his enemy came and sowed tares in the midst of the wheat, and he went away.

The imminent wrath.

Ignatius to the Ephesians 11.1:

Εσχατοι καιροι. λοιπον αισχυνθωμεν, φοβηθωμεν την μακροθυμιαν του θεου, ινα μη ημιν εις κριμα γενηται. η γαρ την μελλουσαν οργην φοβηθωμεν η την ενεστωσαν χαριν αγαπησωμεν, εν των δυο· μονον εν Χριστω Ιησου ευρεθηναι εις το αληθινον ζην.

It is the last times. Let us finally be ashamed, and let us fear the longsuffering of God, so that there might not be judgment for us. For let us either fear the imminent wrath or love the present grace, one of the two. Only let us be found in Christ Jesus unto the true life.

Matthew 3.7:

Ιδων δε πολλους των Φαρισαιων και Σαδδουκαιων ερχομενους επι το βαπτισμα αυτου ειπεν αυτοις· Γεννηματα εχιδνων, τις υπεδειξεν υμιν φυγειν απο της μελλουσης οργης;

But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming for his baptism he said to them: Broods of vipers, who showed you to flee from the imminent wrath?

The tree known by its fruits.

Ignatius to the Ephesians 14.2:

Ουδεις πιστιν επαγγελλομενος αμαρτανει, ουδε αγαπην κεκτημενος μισει. φανερον το δενδρον απο του καρπου αυτου· ουτως οι επαγγελλομενοι Χριστου ειναι δι ων πρασσουσιν οφθησονται. ου γαρ νυν επαγγελιας το εργον, αλλ εν δυναμει πιστεως εαν τις ευρεθη εις τελος.

No one announcing his faith sins, nor does one who possesses love hate. The tree is made apparent from its fruit; thus those who announce themselves to be of Christ will be seen through what things they practice. For there is not now a work of announcement, but rather if a man be found in the power of faith unto the end.

Matthew 12.33:

Η ποιησατε το δενδρον καλον και τον καρπον αυτου καλον η ποιησατε το δενδρον σαπρον και τον καρπον αυτου σαπρον, εκ γαρ του καρπου το δενδρον γινωσκεται.

Either make the tree fine and its fruit fine or make the tree rotten and its fruit rotten, for from the fruit you will know the tree.

One teacher.

Ignatius to the Ephesians 15.1:

Αμεινον εστιν σιωπαν και ειναι η λαλουντα μη ειναι. καλον το διδασκειν, εαν ο λεγων ποιη. εις ουν διδασκαλος, ος ειπεν και εγενετο· και α σιγων δε πεποιηκεν αξια του πατρος εστιν.

It is better for a man to be silent and to be [of Christ] than to speak and not to be. Teaching is good, if the one who is saying it also does it. There is then one teacher, who spoke and it happened; even those things that he has done in silence are worthy of the father.

Matthew 23.8:

Υμεις δε μη κληθητε· Ραββι, εις γαρ εστιν υμων ο διδασκαλος, παντες δε υμεις αδελφοι εστε.

But you, do not call anyone: Rabbi, for there is one who is your teacher, and all of you are brethren.

Unquenchable fire.

Ignatius to the Ephesians 16.2:

Ει ουν οι κατα σαρκα ταυτα πρασσοντες απεθανον, ποσω μαλλον εαν πιστιν θεου εν κακη διδασκαλια φθειρη, υπερ ης Ιησους Χριστος εσταυρωθη. ο τοιουτος ρυπαρος γενομενος εις το πυρ το ασβεστον χωρησει, ομοιως και ο ακουων αυτου.

If then those who practice this according to the flesh have died, how much more if in evil teaching one should corrupt the faith of God, on which behalf Jesus Christ was crucified! Such a one becoming defiled shall depart into unquenchable fire, and likewise the one who listens to him.

Matthew 3.12:

Ου το πτυον εν τη χειρι αυτου, και διακαθαριει την αλωνα αυτου, και συναξει τον σιτον αυτου εις την αποθηκην, το δε αχυρον κατακαυσει πυρι ασβεστω.

Whose winnowing fork is in his hand, and he will cleanse his threshing floor, and he will collect his wheat into the barn, but the chaff he will burn up with unquenchable fire.

Myrrh upon the head.

Ignatius to the Ephesians 17.1:

Δια τουτο μυρον ελαβεν επι της κεφαλης αυτου ο κυριος, ινα πνεη τη εκκλησια αφθαρσιαν. μη αλειφεσθε δυσωδιαν της διδασκαλιας του αρχοντος του αιωνος τουτου· μη αιχμαλωτιση υμας εκ του προκειμενου ζην.

On this account did the Lord receive myrrh upon his head, so that he might breathe incorruptibility into the church. Do not be anointed with the bad odor of the teaching of the prince of this age; let him not lead you captive from the life set before you.

Matthew 26.6-7:

Του δε Ιησου γενομενου εν Βηθανια εν οικια Σιμωνος του λεπρου, προσηλθεν αυτω γυνη εχουσα αλαβαστρον μυρου βαρυτιμου και κατεχεεν επι της κεφαλης αυτου ανακειμενου.

And, when Jesus was in Bethany in the house of Simon the leper, a woman came to him holding an alabaster jar of costly myrrh, and she poured it upon his head while he was reclining.

The virgin and the star.

Ignatius to the Ephesians 19.1-2:

Και ελαεν τον αρχοντα του αιωνος τουτου η παρθενια Μαριας και ο τοκετος αυτης, ομοιως και ο θανατος του κυριου· τρια μυστηρια κραυγης, ατινα εν ησυχια θεου επραχθη. πως ουν εφανερωθη τοις αιωσιν; αστηρ εν ουρανω ελαμψεν υπερ παντας τους αστερας, και το φως αυτου ανεκλαλητον ην και ξενισμον παρειχεν η καινοτης αυτου· τα δε λοιπα παντα αστρα αμα ηλιω και σεληνη χορος εγενετο τω αστερι, αυτος δε ην υπερβαλλων το φως αυτου υπερ παντα· ταραχη τε ην ποθεν η καινοτης η ανομοιος αυτοις.

And both the virginity of Mary and her offspring were hidden from the prince of this age, and likewise the death of the Lord; three mysteries of renown, which were performed in silence by God. How then was he made apparent to the world? A star shone forth in heaven over all the stars, and its light was inexpressible, and its novelty caused strangeness. And all the rest of the stars, together with the sun and moon, became a chorus for the star, and its light was exceedingly great above them all. And there was turmoil felt as to whence this novelty came, so unlike them.

Matthew 2.2, 9:

Που εστιν ο τεχθεις βασιλευς των Ιουδαιων; ειδομεν γαρ αυτου τον αστερα εν τη ανατολη και ηλθομεν προσκυνησαι αυτω.

Where is the one who has been born king of the Jews? For we saw his star in the east and came to worship him.

Οι δε ακουσαντες του βασιλεως επορευθησαν, και ιδου, ο αστηρ ον ειδον εν τη ανατολη προηγεν αυτους εως ελθων εσταθη επανω ου ην το παιδιον.

But they heard the king and journeyed, and behold, the star which they saw in the east led them forth until it came and stood over where the child was.

Jefford does not mention Matthew 1.23 (from Isaiah 7.14):

Ιδου, η παρθενος εν γαστρι εξει και τεξεται υιον, και καλεσουσιν το ονομα αυτου Εμμανουηλ, ο εστιν μεθερμηνευομενον· Μεθ ημων ο θεος.

Behold, the virgin will become pregnant and will bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated: God with us.

God and coin.

Ignatius to the Magnesians 5.2:

Ωσπερ γαρ εστιν νομισματα δυο, ο μεν θεου, ο δε κοσμου, και εκαστον αυτων ιδιον χαρακτηρα επικειμενον εχει, οι απιστοι του κοσμου τουτου, οι δε πιστοι εν αγαπη χαρακτηρα θεου πατρος δια Ιησου Χριστου, δι ου εαν μη αυθαιρετως εχωμεν το αποθανειν εις το αυτου παθος, το ζην αυτου ουκ εστιν εν ημιν.

For just as there are two coins, the one of God, the other of the world, and each of them has its own character stamped upon it, [so] the faithless are of this world, but the faithful have in love the character of God the father through Jesus Christ, through whom, if we are not in readiness to die into his passion, his life is not in us.

Matthew 22.19:

Επιδειξατε μοι το νομισμα του κηνσου. οι δε προσηνεγκαν αυτω δηναριον.

[Jesus said:] Show me the coin of the polltax. And they brought him a denarius.

Jefford does not reference the more distant parallel, Matthew 6.24b:

Ου δυνασθε θεω δουλευειν και μαμωνα.

You cannot serve God and mammon.

Persecuting the prophets.

Ignatius to the Magnesians 8.2:

Οι γαρ θειοτατοι προφηται κατα Χριστον Ιησουν εζησαν. δια τουτο και εδιωχθησαν, εμπνεομενοι υπο της χαριτος αυτου εις το πληροφορηθηναι τους απειθουντας οτι εις θεος εστιν ο φανερωσας εαυτον δια Ιησου Χριστου του υιου αυτου, ος εστιν αυτου λογος, απο σιγης προελθων, ος κατα παντα ευηρεστησεν τω πεμψαντι αυτον.

For the divinest prophets lived according to Christ Jesus. On this account they were also persecuted, inspired by his grace to fully convince the faithless that there is one God, who has made himself apparent through Jesus Christ his son, who is his eternal word, coming forth from silence, and who according to all things pleased the one who sent him.

Matthew 5.11-12:

Μακαριοι εστε οταν ονειδισωσιν υμας και διωξωσιν και ειπωσιν παν πονηρον καθ υμων, ψευδομενοι, ενεκεν εμου. χαιρετε και αγαλλιασθε, οτι ο μισθος υμων πολυς εν τοις ουρανοις· ουτως γαρ εδιωξαν τους προφητας τους προ υμων.

Blessed are you when they revile you and persecute you and say all evil about you, lying, on my account. Rejoice and be glad, because your wage is great in the heavens; for thus they persecuted the prophets before you.

Raising the dead.

Ignatius to the Magnesians 9.2:

Πως ημεις δυνησομεθα ζησαι χωρις αυτου ου και οι προφηται, μαθηται οντες, τω πνευματι ως διδασκαλον αυτον προσεδοκων; και δια τουτο ον δικαιως ανεμενον παρων εγειρεν αυτους εκ νεκρων.

How will we be able to live apart from him whose prophets, being disciples, waited in the spirit for him as their teacher? And on this account he for whom they justly waited, when he was present, raised them from the dead.

Matthew 27.52:

Και τα μνημεια ανεωχθησαν και πολλα σωματα των κεκοιμημενων αγιων ηγερθησαν....

And the tombs were opened up, and many bodies of the saints who slept were raised....

Eating and drinking.

Ignatius to the Trallians 9.1:

Κωφωθητε ουν οταν υμιν χωρις Ιησου Χριστου λαλη τις, του εκ γενους Δαυιδ, του εκ Μαριας, ος αληθως εγεννηθη, εφαγεν τε και επιεν, αληθως εδιωχθη επι Ποντιου Πιλατου, αληθως εσταυρωθη και απεθανεν, βλεποντων των επουρανιων και επιγειων και υποχθονιων.

Be deaf, therefore, when anyone speaks to you apart from Jesus Christ, who was from the seed of David, who was from Mary, who was truly born, and both ate and drank, was truly persecuted in the time of Pontius Pilate, was truly crucified and died while the heavenly and earthly beings and those under the earth were watching.

Matthew 11.19:

Ηλθεν ο υιος του ανθρωπου εσθιων και πινων, και λεγουσιν· Ιδου, ανθρωπος φαγος και οινοποτης, τελωνων φιλος και αμαρτωλων. και εδικαιωθη η σοφια απο των εργων αυτης.

The son of man came eating and drinking, and they say: Behold, a gluttonous man and a winedrinker, a friend of tax collectors and sinners. And wisdom was justified by her works.

Of course, this creedal statement parallels many more points throughout the New Testament, as well.

The planting of the father.

Ignatius to the Trallians 11.1:

Φευγετε ουν τα κακας παραφυαδας τας γεννωσας καρπον πανατηφορον, ου εαν γευσηται τις, παραυτα αποθνησκει· ουτοι γαρ ουκ εισιν φυτεια πατρος.

Flee therefore those evil offshoots that birth deathbearing fruit, of which, if anyone tastes, he instantly dies. For these are not the planting of the father.

Ignatius to the Philadelphians 3.1:

Απεχεσθε των κακων βοτανων, αιτινας ου γεωργει Ιησους Χριστος, δια το μη ειναι αυτους φυτειαν πατρος. ουχ οτι παρ υμιν μερισμον ευρον, αλλ αποδιυλισμον.

Hold yourselves back from evil plants which Jesus Christ does not tend, on account that they are not the planting of the father. Not that I have found any division among you, but rather exceeding purity.

Matthew 15.13:

Ο δε αποκριθεις ειπεν· Πασα φυτεια ην ουκ εφυτευσεν ο πατηρ μου ο ουρανιος εκριζωθησεται.

But he answered and said: Every plant which my heavenly father does not plant is uprooted.

Receiving in the name.

Ignatius to the Romans 9.3:

...δεξαμενων με εις ονομα Ιησου Χριστου, ουχ ως παροδευοντα. και γαρ αι μη προσηκουσαι μοι τη οδω τη κατα σαρκα κατα πολιν με προηγον.

...having received me in the name of Jesus Christ, not as a passerby. For even those churches which were not near to me on the road, according to the flesh, have proceeded before me, city by city.

Matthew 10.41-42:

Ο δεχομενος προφητην εις ονομα προφητου μισθον προφητου λημψεται, και ο δεχομενος δικαιον εις ονομα δικαιου μισθον δικαιου λημψεται. και ος αν ποτιση ενα των μικρων τουτων ποτηριον ψυχρου μονον εις ονομα μαθητου, αμην, λεγω υμιν, ου μη απολεση τον μισθον αυτου.

The one who receives a prophet in the name of a prophet will receive the wage of a prophet, and the one who receives a just man in the name of a just man will receive the wage of a just man. And whoever in the name of a disciple offers one of these little ones even a cold drink to drink, amen, I say to you, he will not lose his wage.

Matthew 18.5:

Και ος εαν δεξηται εν παιδιον τοιουτο επι τω ονοματι μου, εμε δεχεται.

And whoever, if he should receive one such child in my name, he receives me.

The wolves.

Ignatius to the Philadelphians 2.2:

Πολλοι γαρ λυκοι αξιοπιστοι ηδονη κακη αιχμαλωτιζουσιν τους θεοδρομους· αλλ εν τη ενοτητι υμων ουχ εξουσιν τοπον.

For there are many wolves that appear faithworthy, who by means of an evil pleasure take captive those who run for God; but in your unity they shall not have a place.

Matthew 7.15:

Προσεχετε απο των ψευδοπροφητων, οιτινες ερχονται προς υμας εν ενδυμασιν προβατων, εσωθεν δε εισιν λυκοι αρπαγες.

Beware of false prophets, who come toward you in the skin of sheep, but outwardly are ravenous wolves.

Sepulchers of the dead.

Ignatius to the Philadelphians 6.1:

Εαν δε τις Ιυδαισμον ερμηνευη υμιν, μη ακουετε αυτου. αμεινον γαρ εστιν παρα ανδρος περιτομην εχοντος Χριστιανισμον ακουειν η παρα ακροβυστου Ιουδαισμον. εαν δε αμφοτεροι περι Ιησου Χριστου μη λαλωσιν, ουτοι εμοι στηλαι εισιν και ταφοι νεκρων, εφ οις γεγραπται μονον ονοματα ανθρωπων.

But, if anyone should interpret Judaism for you, do not listen to him. For it is better to listen to Christianity from a circumcised man than to Judaism from one uncircumcised. But, if either of such persons does not speak concerning Jesus Christ, these are for me monuments and sepulchers of the dead, upon which are written only the names of men.

Matthew 23.27:

Ουαι υμιν, γραμματεις και Φαρισαιοι, υποκριται, οτι παρομοιαζετε ταφοις κεκονιαμενοις, οιτινες εξωθεν μεν φαινονται ωραιοι εσωθεν δε γεμουσιν οστεων νεκρων και πασης ακαθαρσιας.

Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you are like washed tombs who outwardly appear beautiful but inwardly are covered with the bones of dead men and all uncleanness.

Nothing from flesh.

Ignatius to the Philadelphians 7.2:

Οι δ υποπτευσαντες με ως προειδοτα τον μερισμον τινων λεγειν ταυτα. μαρτυς δε μοι εν ω δεδεμαι, οτι απο σαρκος ανθρωπινης ουκ εγνων. το δε πνευμα εκηρυσσεν, λεγον ταδε· Χωρις του επισκοπου μηδεν ποιειτε· την σαρκα υμων ως ναον θεου τηρειτε· την ενωσιν αγαπατε· τους μερισμους φευγετε· μιμηται γινεσθε Ιησου Χριστου, ως και αυτος του πατρος αυτου.

But some suspected me of having said these things for having foreseen the division of some. But he is my witness, in whom I am bound, that I knew nothing from human flesh. But the spirit preached, saying these things: Do nothing apart from the bishop; keep your flesh as the temple of God; love unity; flee divisions; become imitators of Jesus Christ, as he also is of his father.

Matthew 16.17:

Αποκριθεις δε ο Ιησους ειπεν αυτω· Μακαριος ει, Σιμων Βαριωνα, οτι σαρξ και αιμα ουκ απεκαλυψεν σοι, αλλ ο πατηρ μου ο εν τοις ουρανοις.

But Jesus answered and said to him: You are blessed, Simon Barjonas, because flesh and blood did not reveal this to you, but rather my father who is in the heavens.

Granted every grace.

Ignatius to the Smyrnaeans, prologue:

Ιγνατιος, ο και Θεοφορος, εκκλησια θεου πατρος και του ηγαπημενου Ιησου Χριστου, ηλεημενη εν παντι χαρισματι πεπληρωμενη εν πιστει και αγαπη, ανυστερητω ουση παντος χαρισματος, θεοπρεπεστατη και αγιοφορω, τη ουση εν Σμυρνη της Ασιας, εν αμωμω πνευματι και λογω θεου πλειστα χαιρειν.

Ignatius, who is also Theophorus, to the church of God the father and of the beloved Jesus Christ, who has been mercifully granted every grace filled with faith and love, deficient in no grace, most fit of God and bearing holiness, the church which is at Smyrna of Asia, in the spotless spirit and word of God, greetings.

Matthew 12.18 (from Isaiah 42.1):

Ιδου, ο παις μου ον ηρετισα, ο αγαπητος μου εις ον ευδοκησεν η ψυχη μου· θησω το πνευμα μου επ αυτον, και κρισιν τοις εθνεσιν απαγγελει.

Behold, my child whom I chose, my beloved in whom my soul is well pleased; I shall place my spirit upon him, and he shall announce judgment to the gentiles.

The phrase ο αγαπητος μου in Matthew does not come from the Septuagint.

I have taken the liberty of supplying the following passage, presuming the basic synonymity of χαρισμα (Ignatius) and δοματα αγαθα (Matthew). Matthew 7.11:

Ει ουν υμεις πονηροι οντες οιδατε δοματα αγαθα διδοναι τοις τεκνοις υμων, ποσω μαλλον ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις δωσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτον.

If therefore you, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more your father who is in the heavens will give good things to those who ask him.

To fulfill all justice.

Ignatius to the Smyrnaeans 1.1:

Δοξαζω Ιησουν Χριστον τον θεον τον ουτως υμας σοφισαντα· ενοησα γαρ υμας κατηρτισμενους εν ακινητω πιστει, ωσπερ καθηλωμενους εν τω σταυρω του κυριου Ιησου Χριστου, σαρκι τε και πνευματι, και ηδρασμενους εν αγαπη εν τω αιματι Χριστου, πεπληροφορημενους εις τον κυριον ημων αληθως οντα εκ γενους Δαυιδ κατα σαρκα, υιον θεου κατα θελημα και δυναμιν, γεγεννημενον αληθως εκ παρθενου, βεβαπτισμενον υπο Ιωαννου ινα πληρωθη πασα δικαιοσυνη υπ αυτου.

I glorify Jesus Christ as God, who has made you so wise. For I have observed that you are perfected in an immoveable faith, just as if you were nailed on the cross of the Lord Jesus Christ, both in the flesh and in the spirit, and are established in love in the blood of Christ, being fully persuaded unto our Lord that he was truly from the seed of David according to the flesh, son of God according to the will and power, truly born from a virgin, baptized by John in order that all justice might be fulfilled by him.

Matthew 3.15:

Αποκριθεις δε ο Ιησους ειπεν προς αυτον· Αφες αρτι, ουτως γαρ πρεπον εστιν ημιν πληρωσαι πασαν δικαιοσυνην. τοτε αφιησιν αυτον.

But Jesus answered and said toward [John]: Permit it for now, for thus it is fitting for us to fulfill all justice. Then he permitted him.

Able to make room.

Ignatius to the Smyrnaeans 6.1:

Μηδεις πλανασθω. και τα επουρανια και η δοξα των αγγελων και οι αρχοντες ορατοι τε και αορατοι, εαν μη πιστευσωσιν εις το αιμα Χριστου, κακεινοις κρισις εστιν. ο χωρων χωρειτω. τοπος μηδενα φυσιουτω· το γαρ ολον εστιν πιστις και αγαπη, ων ουδεν προκεκριται.

Let no one be deceived. Both heavenly things and the glory of the angels and the princes, both seen and unseen, if they should not put faith in the blood of Christ, there will be judgment even for them. Let the one who has room for it make room for it. Let not place puff up. For the whole thing is faith and love, than which nothing should be judged better.

Matthew 19.12:

Εισιν γαρ ευνουχοι οιτινες εκ κοιλιας μητρος εγεννηθησαν ουτως, και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισθησαν υπο των ανθρωπων, και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισαν εαυτους δια την βασιλειαν των ουρανων. ο δυναμενος χωρειν χωρειτω.

For there are eunuchs who were born thus from the womb of the mother, and there are eunuchs who were made eunuchs by men, and there are eunuchs who made themselves eunuchs on account of the kingdom of the heavens. Let the one who can make room for it make room for it.

Learn from it.

Ignatius to the Smyrnaeans 6.2:

Καταμαθετε δε τους ετεροδοξουντας εις την χαριν Ιησου Χριστου την εις ημας ελθουσαν, πως εναντιοι εισιν τη γνωμη του θεου.

But learn from those who are of a different opinion unto the grace of Christ which has come to us, how opposed they are to the opinion of God.

Matthew 6.28:

Και περι ενδυματος τι μεριμνατε; καταμαθετε τα κρινα του αγρου πως αυξανουσιν ου κοπιωσιν ουδε νηθουσιν.

And why are you concerned concerning clothing? Learn from the lilies of the field, how they grow; they neither toil nor spin.

Enduring diseases.

Ignatius to the Polycarp 1.2-3:

Παρακαλω σε εν χαριτι η ενδεδυσαι, προσθειναι τω δρομω σου και παντας παρακαλειν ινα σωζωνται. εκδικει σου τον τοπον εν παση επιμελεια, σαρκικη τε και πνευματικη. της ενωσεως φροντιζε, ης ουδεν αμεινον. παντας βασταζε, ως και σε ο κυριος· παντων ανεχου εν αγαπη, ωσπερ και ποιεις. προσευχαις σχολαζε αδιαλειπτοις· αιτου συνεσιν πλειονα ης εχεις· γρηγορει ακοιμητον πνευμα κεκτημενος· τοις κατ ανδρα κατα ομοηθειαν θεου λαλει· παντων τας νοσους βασταζε ως τελειος αθλητης· οπου πλειων κοπος, πολυ κερδος.

I encourage you in the grace with which you are clothed to press forward in your race and to encourage all that they may be saved. Maintain your place in all carefulness, both fleshly and spiritual. Be mindful of unity, than which nothing is better. Endure all men, even as the Lord does you. Hold up all men in love, just as you also are doing. Give yourself to unceasing prayers. Ask for understanding more than what you have. Be awake, possessing a sleepless spirit. Speak to everyone each by each according to the enabling of God. Endure the diseases of all men, as a perfected athlete. Where the toil is great the reward is great.

Matthew 8.17 (from Isaiah 53.4):

Οπως πληρωθη το ρηθεν δια Ησαιου του προφητου, λεγοντος· Αυτος τας ασθενειας ημων ελαβεν και τας νοσους εβαστασεν.

So that what was spoken through Isaiah the prophet might be fulfilled, saying: He himself took our sicknesses and endured our diseases.

Wise as a serpent, innocent as a dove.

Ignatius to the Polycarp 2.2:

Φρονιμος γινου ως ο οφις εν απασιν και ακεραιος εις αει ως η περιστερα. δια τουτο σαρκικος ει και πνευματικος, ινα τα φαινομενα σου εις προσωπον κολακευης· τα δε αορατα αιτει ινα σοι φανερωθη, ινα μηδενος λειπη και παντος χαρισματος περισσευης.

Be as wise as the serpent in all things and as innocent as the dove forever. On this account you are fleshly and spiritual, so that you may deal tenderly with those things that appear before your face. And ask that the unseen things might be made apparent to you, so that you might lack nothing and might abound in every grace.

Matthew 10.16:

Ιδου, εγω αποστελλω υμας ως προβατα εν μεσω λυκων. γινεσθε ουν φρονιμοι ως οι οφεις και ακεραιοι ως αι περιστεραι.

Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Be therefore as wise as serpents and as innocent as doves.


Appendix.

Ignatius evinces no knowledge of the gospel of Mark, according to Jefford, and I have found nothing to contradict him. But there is one blatantly Lucan parallel in the Ignatian corpus, so I offer it also for the sake of completeness.

No bodiless demon.

Ignatius to the Smyrnaeans 3.2-3:

Και οτε προς τους περι Πετρον ηλθεν, εφη αυτοις· Λαβετε, ψηλαφησατε με και ιδετε οτι ουκ ειμι δαιμονιον ασωματον. και ευθυς αυτου ηψαντο και επιστευσαν, κραθεντες τη σαρκι αυτου και τω αιματι. δια τουτο και θανατου κατεφρονησαν, ηυρεθησαν δε υπερ θανατον. μετα δε την αναστασιν συνεφαγεν αυτοις και συνεπιεν ως σαρκικος, καιπερ πνευματικως ηνωμενος τω πατρι.

And, when he came toward those around Peter, he said to them: Take, feel me and see that I am not a bodiless demon. And straightway they touched and had faith, being convinced by his flesh and by his blood. On this account they even despised death, and were found over death. And after the resurrection he ate and drank with them as fleshly, although spiritually he was united to the father.

Luke 24.39-43:

Ιδετε τας χειρας μου και τους ποδας μου, οτι εγω ειμι αυτος. ψηλαφησατε με και ιδετε οτι πνευμα σαρκα και οστεα ουκ εχει καθως εμε θεωρειτε εχοντα. και τουτο ειπων εδειξεν αυτοις τας χειρας και τους ποδας. ετι δε απιστουντων αυτων απο της χαρας και θαυμαζοντων ειπεν αυτοις· Εχετε τι βρωσιμον ενθαδε; οι δε επεδωκαν αυτω ιχθυος οπτου μερος, και λαβων ενωπιον αυτων εφαγεν.

[Jesus said:] See my hands and my feet, that it is I myself. Feel me and see that a spirit does not have flesh and bone just as you see that I have. And when he had said this he showed them his hands and feet. And, while they were still lacking faith from the joy and wondering, he said to them: Do you have anything here to eat? And they gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate it before them.

Acts 10.41:

...ου παντι τω λαω αλλα μαρτυσιν τοις προκεχειροτονημενοις υπο του θεου, ημιν, οιτινες συνεφαγομεν και συνεπιομεν αυτω μετα το αναστηναι αυτον εκ νεκρων....

...not to all the people, but rather to witnesses handselected by God, to us, who ate and drank with him after his resurrection from the dead....


Table of sayings.

Listed by catch-phrases.

(Listed in alphabetical order, omitting the and a.)