Origen on Josephus.

Origenic references to the Jewish historian.


Origen, On Matthew 10.17.
[A] Ἰάκωβος δὲ ἐστιν οὗτος ὃν λέγει Παῦλος ἰδεῖν ἐν τῆ πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῇ, εἰπών· Ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου. [B1] ἐπὶ τοσοῦτον δὲ διέλεμψεν οὖτος ὁ Ἰάκωβος ἐν τῷ λαῷ ἐπὶ δικαιοσύνη [C] ὡς Φλάβιον Ἰώσηπον ἀναγράψαντα ἐν εἴκοσι βιβλίοις τὴν Ἰουδαϊκὴν ἀρχαιολογίαν, [D] τὴν αἰτίαν παραστῆσαι βουλόμενον τοῦ τὰ τοσαῦτα πεπονθέναι τὸν λαὸν ὡς καὶ τὸν ναὸν κατασκαφῆναι, [E1] εἰρηκέναι κατὰ μῆνιν θεοῦ ταῦτα αὐτοῖς ἀπηντηκέναι διὰ τὰ εἰς Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ ὑπ᾿ αὐτῶν τετολμημένα. [F] καὶ τὸ θαυμαστόν ἐστιν ὅτι, τὸν Ἰησοῦν ἡμῶν οὐ καταδεξάμενος εἶναι Χριστόν, [B2] οὐδὲν ἧττον Ἰακώβῳ δικαιοσύνην ἐμαρτύρησε τοσαύτην. [E2] λέγει δὲ ὅτι καὶ ὁ λαὸς ταῦτα ἐνόμιζε διὰ τὸν Ἰάκωβον πεπονθέναι.
Word count: 114.
[A] But James is this one whom Paul says that he saw in the epistle to the Galatians, saying: But I did not see any of the other apostles except James the brother of the Lord. [B1] And in such a way among the people did this James shine for his justice [C] that Flavius Josephus, who wrote the Judaic Antiquities in twenty books, [D] wishing to demonstrate the cause why the people suffered such great things that even the temple was razed down, [E1] said that these things came to pass against them in accordance with the ire of God on account of the things which were dared by them against James the brother of Jesus who is called Christ. [F] And the wondrous thing is that, although he did not accept our Jesus to be Christ, [B2] he yet testified that the justice of James was not at all small; [E2] and he says that even the people supposed they had suffered these things on account of James.
Against Celsus 1.16.
[H] Δυνατὸν γὰρ τὸν βουλόμενον ἀναγνῶναι τὰ γεγραμμένα Φλαυίῳ Ἰωσήπῳ περὶ τῆς τῶν Ἰουδαίων ἀρχαιότητος ἐν δυσίν, ὅπου πολλὴν συναγωγὴν συγγραφέων φέρει μαρτυρούντων τῇ Ἰουδαίων ἀρχαιότητι.
Word count: 25.
[H] For it is possible for the one who wishes [to do so] to read the writings of Flavius Josephus concerning the ancientness of the Jews, in two [books], where he produces a great collection of historians who testify to the ancientness of the Jews.
Origen, Against Celsus 1.47.
[C] Ἐν γὰρ τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ τῆς Ἰουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας ὁ Ἰώσηπος μαρτυρεῖ τῷ Ἰωάννῃ ὡς βαπτιστῇ γεγενημένῳ καὶ καθάρσιον τοῖς βαπτισαμένοις ἐπαγγελλομένῳ. [F] ὁ δ᾿ αὐτός, καίτοι γε ἀπιστῶν τῷ Ἰησοῦ ὡς Χριστῷ, [D] ζητῶν τὴν αἰτίαν τῆς τῶν Ἱεροσολύμων πτώσεως καὶ τῆς τοῦ ναοῦ καθαιρέσεως, [G1] δέον αὐτὸν εἰπεῖν ὅτι ἡ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ἐπιβουλὴ τούτων αἰτία γέγονε τῷ λαῷ, ἐπεὶ ἀπέκτειναν τὸν προφητευόμενον Χριστόν, [E1] ὁ δὲ καὶ ὥσπερ ἄκων οὐ μακρὰν τῆς ἀληθείας γενόμενός φησι ταῦτα συμβεβηκέναι τοῖς Ἰουδαίοις κατ᾿ ἐκδίκησιν Ἰακώβου τοῦ δικαίου, ὃς ἦν ἀδελφὸς Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ, [B] ἐπειδήπερ δικαιότατον αὐτὸν ὄντα ἀπέκτειναν. [A] τὸν δὲ Ἰάκωβον τοῦτον ὁ Ἰησοῦ γνήσιος μαθητὴς Παῦλός φησιν ἑωρακέναι ὡς ἀδελφὸν τοῦ κυρίου, οὐ τοσοῦτον διὰ τὸ πρὸς αἵματος συγγενὲς ἢ τὴν κοινὴν αὐτῶν ἀνατροφὴν ὅσον διὰ τὸ ἦθος καὶ τὸν λόγον. [E2] εἴπερ οὖν διὰ Ἰάκωβον λέγει συμβεβηκέναι τοῖς Ἰουδαίοις τὰ κατὰ τὴν ἐρήμωσιν τῆς Ἱερουσαλήμ, [G2] πῶς οὐχὶ εὐλογώτερον διὰ Ἰησοῦν τὸν Χριστὸν τοῦτο φάσκειν γεγονέναι;
Word count: 151.
[C] For in the eighteenth volume of the Judaic Antiquities Josephus testifies to John as having been a baptist and promised cleansing to those who were baptized. [F] But he himself, though not believing in Jesus as Christ, [D] in seeking the cause of the fall of Jerusalem and the destruction of the temple, [G1] whereas he ought to have said that the conspiracy against Jesus was the cause of these things happening to the people, since they killed the prophecied Christ, [E1] even says, being unwillingly not far from the truth, that these things befell the Jews as vengeance for James the just, who was a brother of Jesus who is called Christ, [B] since they killed him who was most just. [A] Paul, a genuine disciple of Jesus, says that he saw this James as a brother of the Lord, not so much on account of their relationship by blood or of their common upbringing as on account of his ethics and speech. [E2] If, therefore, he says that the things surrounding the desolation of Jerusalem befell the Jews on account of James, [G2] how is it not more reasonable to say that it happened on account of Jesus the Christ?
Origen, Against Celsus 2.13.
[E1] Τοῦτο γὰρ ἤρξατο μὲν ἔτι Νέρωνος βασιλεύοντος, παρέτεινε δὲ ἕως τῆς Οὐεσπασιανοῦ ἡγεμονίας, οὗ ὁ υἱὸς Τίτος καθεῖλε τὴν Ἱερουσαλήμ, [C] ὡς μὲν Ἰώσηπος γράφει, [E2] διὰ Ἰάκωβον τὸν δίκαιον, τὸν ἀδελφὸν Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ, [G] ὡς δὲ ἡ ἀλήθεια παρίστησι, διὰ Ἰησοῦν τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ.
Word count: 45.
[E1] For this [siege] began while Nero was still being king, and it lasted until the leadership of Vespasian, whose son Titus destroyed Jerusalem, [C] as Josephus writes, [E2] on account of James the just, the brother of Jesus who was called Christ, [G] but, as the truth demonstrates, [actually] on account of Jesus the Christ of God.
Against Celsus 4.11.
[H] Καὶ ὁ βουλόμενός γε ἀναγνώτω τὰ Φλαυΐου Ἰωσήπου περὶ τῆς Ἰουδαίων ἀρχαιότητος δύο βιβλία, ἵνα γνῷ τίνα τρόπον ἀρχαιότερος ἦν Μωϋσῆς τῶν κατὰ χρόνων μακρὰς περιόδους κατακλυσμοὺς καὶ ἐκπυρώσεις φησάντων γίνεσθαι ἐν τῷ κόσμῳ.
Word count: 34.
[H] And let the one who wishes [to do so] read the two books of Flavius Josephus concerning the ancientness of the Jews, in order that he might know in what way Moses was more ancient than those who say that over long periods of time cataclysms and conflagrations happen in the world.
Key.

The elements A through G (assigned in the order found in On Matthew) may be identified as follows:

Letter. Element.
A. Paul on the brother of the Lord.
B. The justice of James.
C. Josephus and the Antiquities.
D. Demonstrating or seeking the cause.
E. On account of James.
F. Not believing in or accepting Jesus as Christ.
G. On account of Jesus.
H. Concerning the ancientness of the Jews.

Notes and quotes.