The visits of the magi and shepherds.

Matthew 2.1-12; Luke 2.8-20  (John 7.40-52).


Code-switching will not work with your browser, as it does not support JavaScript.
Matthew 2.1-12.†
1 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως ἰδοὺ, μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα, 2 λέγοντες· Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. 3 ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ, 4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾿ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. 5 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· Ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου· 6 Καὶ σύ, Βηθλέεμ γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. 7 τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος, 8 καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ εἶπεν· Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. 9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν, καὶ ἰδοὺ, ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα. 11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν. 12 καὶ χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.
Extant: א B C D L W Δ 1 13 Byzantine.
Eusebius 4b-6a.
Word count: 220.
Previous: Matthew 1.18-25.
Next: Matthew 2.13-18.
1 But after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king behold, magi from the east arrived in Jerusalem, 2 saying: Where is he who is born king of the Jews? For we saw his star in the east and came to worship him. 3 But when king Herod heard this he was troubled, and all Jerusalem with him, 4 and he gathered together all the high priests and scribes of the people and inquired of them where the Christ was to be born. 5 And they said to him: In Bethlehem of Judea; for thus it is written through the prophet: 6 And you, Bethlehem, land of Judah, are in no way least among the leaders of Judah; for from you shall come out a leader who will shepherd my people Israel. 7 Then Herod called the magi in secret and ascertained accurately from them the time when the star appeared, 8 and he sent them to Bethlehem and said: Journey and search accurately for the child, and when you find him announce it to me, so that I too might go and worship him. 9 And they heard the king and journeyed on, and behold, the star which they had seen in the east led before them until it came and stood over where the child was. 10 And when they saw the star they rejoiced with very great joy. 11 And they came into the house and saw the child with Mary his mother, and they fell and worshipped him, and they opened up their treasures and offered gifts to him, gold and frankincense and myrrh. 12 And, having been warned in a dream not to return again toward Herod, they departed by another road to their country.
Luke 2.8-20.†
8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. 9 καὶ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. 10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ, εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τ λαῷ, 11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν Χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυίδ· 12 καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ. 13 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων· 14 Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας. 15 καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους· Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 16 καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ· 17 ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς. 19 ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον, καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.
Extant: א A B D L W Δ Θ Ψ 1 13 Byzantine.
 
9 και αγγελος (א B L W) / και ιδου, αγγελος (A D Δ Θ Ψ 1 13 Byzantine).
14 εν ανθρωποις ευδοκιας (א* A B* D W) / εν ανθρωποις ευδοκια (אcorrected Bcorrected L Δ Θ Ψ 1 13 Byzantine). Many Latin manuscripts have hominibus bonae voluntatis.
Eusebius 3h.
Word count: 207.
Previous: Luke 2.1-7.
Next: Luke 2.21.
8 And there were shepherds in that same country staying in the fields and guarding their flock by night. 9 And an angel of the Lord stood before them and the glory of the Lord shone round them, and they feared with great fear. 10 And the angel said to them: Do not fear, for behold, I am evangelizing to you of a great joy which will be for all the people, 11 because today unto you is born a savior, who is Christ the Lord, in the city of David. 12 And this will be a sign for you: You will find a baby wrapped up and lying in a manger. 13 And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly army praising God and saying: 14 Glory to God in the highest and upon earth peace among men who are well pleasing. 15 And it happened that, when the angels had gone away from them into heaven, the shepherds spoke toward one another: Let us go indeed unto Bethlehem and see this word which has happened which the Lord has made known to us. 16 And they came hurrying and made their way to Mary and Joseph and the baby lying in the manger. 17 And when they saw this they made known to them the word which had been spoken to them about this child. 18 And all those who heard wondered at the things spoken toward them by the shepherds. 19 But Mary kept all these words, pondering them in her heart. 20 And the shepherds returned glorifying and praising God for all the things which they had heard and seen, just as had been spoken toward them.
John 7.40-52.
40 Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης. 41 ἄλλοι ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν Χριστός. οἱ δὲ ἔλεγον· Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται; 42 οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυίδ, καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυίδ, ἔρχεται ὁ Χριστὸς; 43 σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλῳ δι᾿ αὐτόν. 44 τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾿ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας. 45 ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; 46 ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος. 47 ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; 48 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων; 49 ἀλλὰ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν. 50 λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν τὸ πρότερον, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν· 51 Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ᾿ αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ; 52 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται.
Extant: Ƿ66 Ƿ75 א B D L W Δ Θ Ψ 1 13 Byzantine.
 
46 ελαλησεν ουτως ανθρωπος (Ƿ66corrected Ƿ75 אcorrected B L W) / ουτως ελαλησεν ανθρωπος ως ουτος ο ανθρωπος (Δ Θ 1 13 Byzantine) / ελαλησεν ουτως ανθρωπος ως ουτος ο ανθρωπος (Ψ) / ουτως ανθρωπος ελαλησεν ως ουτος λαλει ο ανθρωπος (Ƿ66* א*) / ουτως ανθρωπος ελαλησεν ως ουτος λαλει (D).
52 εκ της Γαλιλαιας προφητης (Ƿ75vid B L Ψ) / εκ της Γαλιλαιας ο προφητης (Ƿ66*) / προφητης εκ της Γαλιλαιας (Ƿ66corrected א D W Δ Θ 1 13 Byzantine).
Eusebius 82-86a.
Word count: 182.
Previous: John 7.14-39.
Next: John 7.53-8.11.
40 Some from the crowd, therefore, having heard these words said: This is truly the prophet. 41 Others said: This is the Christ. But others said: For the Christ is not coming from Galilee, is he? 42 Did not the scripture say that the Christ is coming from the seed of David, and out of Bethlehem the village where David was? 43 A schism therefore came about among the crowd on account of him. 44 And some from among them wished to seize him, but no one cast hands upon him. 45 The attendants came, therefore, toward the high priests and Pharisees, and those men said to them: Why did you not lead him to us? 46 The attendants answered: No man ever spoke thus. 47 The Pharisees therefore answered them: You yourselves were not also deceived, were you? 48 No one from the rulers or from the Pharisees put faith in him, did he? 49 But rather this crowd that does not know the law, they are accursed. 50 Nicodemus, the one who had come toward him at first, being one from among them, says toward them: 51 Our law does not judge the man unless it hears from him first and knows what he is doing, does it? 52 They answered and said to him: You are not also from Galilee, are you? Search and see that no prophet arises from Galilee.

Notes and quotes.