The healing at the request of a centurion.

Matthew 8.5-13 = Luke 7.1-10  (John 4.46-54).


Code-switching will not work with your browser, as it does not support JavaScript.
Matthew 8.5-13; {7.28}.† Luke 7.1-10; {13.28-29}.†
{7.28 Καὶ ἐγένετο ὅτε
ἐτέλε
σεν ὁ Ἰησοῦς
τ
οὺς λόγους τούτους
ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.
}
 
5 Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ
εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθεν
αὐτῷ
 ἑκατόνταρχος
παρακαλῶν αὐτὸν

6 καὶ λέγων· Κύριε, ὁ παῖς
μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ
παραλυτικός, δεινῶς
βασανιζόμεν
ος.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 καὶ λέγει
αὐτῷ·
Ἐγὼ ἐλθὼν
θεραπεύσω αὐτόν.

8 καὶ ἀποκριθεὶς 
ἑκατόνταρχος
 ἔφη·
Κύριε, οὐκ
εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου
ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς·

 
 
ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ,
καὶ ἰαθή
σεται ὁ παῖς μου.
9 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι
ὑπὸ ἐξουσίαν,
ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας,
καὶ λέγω τούτῳ· Πορεύθητι,
καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ·
Ἔρχου, καὶ ἔρχεται,
καὶ τῷ δούλῳ μου·
Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.

10 ἀκούσας δὲ ὁ
Ἰησοῦς ἐθαύμασεν
καὶ εἶπεν
τοῖς
ἀκολουθοῦσιν·
 
Ἀμὴν, λέγω ὑμῖν, παρ᾿
οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν
ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον.

 
 
 
 
 
 
 
11 Λέγω δὲ ὑμῖν
ὅτι πολλοὶ
 ἀπὸ ἀνατολῶν
καὶ δυσμῶν ἥξουσιν
καὶ ἀνακλιθήσονται
 μετὰ Ἀβραὰμ*
καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ*
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
12 οἱ δὲυἱοὶ τῆς βασιλείας
ἐκβληθήσονταιεἰς τὸ σκότος
τὸ
 ἐξώτερον·*
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς*
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.*
13 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς
τῷ ἑκατοντάρχῃ·
 Υπαγε,
ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι.
καὶ ἰάθη
 ὁ παῖς αὐτοῦ
ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.
1 Ἐπειδὴ
ἐπλήρω
σεν
πάντα τ ῥήματα αὐτοῦ
εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ,

 
 
εἰσῆλθεν
εἰς Καφαρναούμ.
2 ἑκατοντάρχου δέ τινος
 
δοῦλος
κακῶς ἔχων
ἤμελλεν τελευτᾶν,

ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος.
3 ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ
ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν
πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων,
ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν
διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ.

4 οἱ δὲ παραγενόμενοι
πρὸς τὸν Ἰησοῦν παρεκάλουν
αὐτὸν σπουδαίως, λέγοντες
ὅτι, Ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξῃ τοῦτο,

5 ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος
ἡμῶν καὶ τὴν συναγωγὴν
αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν.

6 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο
σὺν
 αὐτοῖς.
ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν
ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας
ἔπεμψεν φίλους
 
ἑκατοντάρχης,
 λέγων αὐτῷ·
Κύριε, μὴ σκύλλου, οὐ
γὰρ ἱκανός εἰμι ἵνα ὑπὸ
τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς·

7 διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα
πρὸς σὲ ἐλθεῖν·

ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ,
καὶ ἰαθή
τω ὁ παῖς μου.
8 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι
ὑπὸ ἐξουσίαν
 τασσόμενος,
ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας,
καὶ λέγω τούτῳ· Πορεύθητι,
καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ·
Ἔρχου, καὶ ἔρχεται,
καὶ τῷ δούλῳ μου·
Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.

9 ἀκούσας δὲ ταῦτα 
Ἰησοῦς ἐθαύμασεν
 αὐτόν,
καὶ στραφεὶς τ
ἀκολουθοῦντι αὐτῷ
ὄχλῳ
 εἶπεν·*
Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ
ἐν τῷ Ἰσραὴλ
τοσαύτην πίστιν εὗρον.

 
{13.28 ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς*
καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων,*
ὅταν ὄψησθε Ἀβραὰμ*
καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ*
καὶ πάντας τοὺς προφήτας
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ,

ὑμᾶς δὲἐκβαλλομένουςἔξω.*
13.29 καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν
καὶ δυσμῶν
 καὶ ἀπὸ βορρᾶ
καὶ νότου
 καὶ ἀνακλιθήσονται
 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.}
 
 
 
 
 
10 καὶ
ὑποστρέψαντες
εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθέντες
εὗρον τὸν δοῦλον
ὑγιαίνοντα.
Extant: א B C L W Δ Θ 1 13 Byzantine.
 
10 παρ ουδενι τοσαυτην εν τω Ισραηλ ευρον (B W) / παρ ουδενι τοσαυτην ευρον (1) / ουδε εν τω Ισραηλ τοσαυτην πιστιν ευρον (א C L Δ Θ 13 Byzantine).
Extant: ~Ƿ45 Ƿ75 א A B C D L W Δ Θ Ψ 1 13 Byzantine.
 
7 ιαθητω (Ƿ75vid B L) / ιαθησεται (א A C D W Δ Θ Ψ 1 13 Byzantine).
10 ευρον τον δουλον (Ƿ75 א B L W 1) / δουλοι ευρον τον ασθενουντα (D) / ευρον τον ασθενουντα δουλον (A C Δ Θ Ψ 13 Byzantine).
Eusebius 64-66.
Word count: 167.
Previous: Matthew 8.1-4.
Next: Matthew 8.14-15.
Eusebius 65-66.
Word count: 186.
Previous: Luke 6.47-49.
Next: Luke 7.11-17.
Matthew 8.5-13; {7.28}.† Luke 7.1-10; {13.28-29}.†
{7.28 And it happened
that when Jesus
finish
ed these words
the crowds were amazed
at his teaching.
}
 
5 But, when he went
into Capernaum,
 
a centurion came toward
him, calling out to him

6 and saying: Lord,
my child is cast down paralyzed
in the house, terribly tormented.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 And he says
to him:
I will go and heal him.

8 And the
centurion
 said:
 
Lord,
I am not fit for you
to come under my roof.

 
 
 
But only say the word,
and my child
 shall be cured.
9 For I also am a man
under authority,
having soldiers under me,
and I say to this one: Journey,
and he journeys, and to another:
Come, and he comes,
and to my slave:
Do this, and he does it.

10 And when Jesus heard
he wondered,
and he said
to the
 ones following him:
Amen, I say to you,
with no one in Israel
did I find such faith.

 
 
 
 
 
 
 
11 But I say to you
that many will come from east
and west
and will recline
 with Abraham*
and Isaac and Jacob*
in the kingdom of the heavens.
12 Butthe sons of
the kingdom will be

cast outinto the outer darkness.
There shall be weeping and*
gnashing of teeth there,.*
13 And Jesus said to the
centurion: Get on; it be done
for you as you had faith.
And his
 child was healed
in that very hour.
1 When
he
fulfill
ed all these sayings
in the ears
of the people,

 
he went
into Capernaum.
2 But the slave of
a certain centurion,
one who was much
honored by him,
was doing badly and
was about to expire.

3 But having heard concerning
Jesus he sent elders of the
Jews toward him,
asking him that he might come
and save his slave.

4 And they arrived toward
Jesus and called on him
earnestly, saying:
He is a worthy one
to whom to grant this thing,

5 for he loves our nation,
and he himself built the
synagogue for us.

6 But Jesus journeyed
with them.
But, when he was not far
off from the house,
 the
centurion
 sent friends,
saying to him:

Lord, do not trouble yourself,
for
 I am not fit for you
to come under my roof.

7 It was for this reason that 
I did not count myself worthy
to come toward you,

but say the word,
and
 let my child be cured.
8  For I also am a man
ordered under authority,
having soldiers under me,
and I say to this one: Journey,
and he journeys, and to another:
Come, and he comes,
and to my slave:
Do this, and he does it.

9 And when Jesus heard
these things he wondered
at him, and he turned and said
to the
 crowd following him:
I say to you,
no
t even in Israel
did I find such faith.

 
{13.28 There shall be weeping and*
gnashing of teeth there,*
when you see Abraham*
and Isaac and Jacob*
and all the prophets
in the kingdom of God,

butyou yourselves cast out.*
13.29 And they will come from east
and west
 and from north
and south
 and will recline
 
in the kingdom of God.}
 
 
 
 
 
10 And, when those who
had been sent returned

into the house,
they found the slave
made well.
{Mark 1.21a; 7.30.}†
{1.21a Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ.}
 
{7.30 Καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρεν τ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός.}
{1.21a And he journeyed into Capernaum.}
 
{7.30 And, having gone away into her house, she found the little child cast down upon the bed and the demon gone out.}
John 4.46-54.
46 Ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ· 47 οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν. 48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε. 49 λέγει πρὸς αὐτὸν βασιλικός· Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τπαιδίον μου. 50 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Πορεύου· ὁ υἱός σου ζῇ. ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο. 51 ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ, λέγοντες ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ ζῇ. 52 ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρ᾿ αὐτῶν ἐν ἧ κομψότερον σχεν· εἶπαν οὖν αὐτῷ ὅτι, Ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός. 53 ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ἧ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὁ υἱός σου ζῇ, καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 54 τοῦτο δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
Extant: Ƿ66 Ƿ75 א A B C D L W Δ Θ Ψ 1 13 Byzantine.
 
51 παις αυτου (Ƿ66* Ƿ75 א A B C Wsupplied) / παις σου (Δ Θ Ψ 1 Byzantine) / υιος σου (Ƿ66 corrected D L) / παις σου ο υιος αυτου (13). Several Old Latin manuscripts support υιος αυτου.
Eusebius 36b-37.
Word count: 175.
Previous: John 4.43-45.
Next: John 5.1-47.
46 He came again therefore into Cana of Galilee, where he had made the water wine. And there was a certain royal official whose son was sick in Capernaum. 47 This man, having heard that Jesus had proceeded out of Judea into Galilee, went away toward him and asked that he should descend and cure his son, for he was about to die. 48 Jesus therefore said toward him: Unless you see signs and wonders, you will not have faith. 49 The royal official says toward him: Lord, descend before my child dies. 50 Jesus says to him: Journey on; your son lives. The man put faith in the word which Jesus said to him and journeyed on. 51 And when he was already descending his slaves met him, saying that his child was alive. 52 He inquired of them therefore the hour in which he began to do better. They said therefore to him: Yesterday at the seventh hour the fever departed him. 53 The father therefore knew that it was in that very hour in which Jesus had said to him: Your son lives; and he himself had faith, as well as his whole house. 54 And this was again the second sign that Jesus did when he had come out of Judea into Galilee.

Notes and quotes.