Gospel epilogues.

Matthew 28.16-20; Mark 16.19-20, [21] = Luke 24.50-53  (John 20.30-31; 21.25).


Code-switching will not work with your browser, as it does not support JavaScript.
Matthew 28.16-20.†‡
16 Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 17 καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν, οἱ δὲ ἐδίστασαν. 18 καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 19 πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.
Extant: א A B D ~L W Δ Θ 1 13 Byzantine.
 
20 Some manuscripts, such as Acorrected, Δ, Θ, those in 13, and the Byzantine tradition, append αμην to the end of the gospel.
Eusebius 355c.
Word count: 81.
Previous: Matthew 28.11-15.
Next: None.
16 But the eleven disciples journeyed into Galilee unto the mountain which Jesus had ordered them. 17 And having seen him they worshipped, but some doubted. 18 And Jesus went and spoke to them, saying: All authority has been given to me in heaven and upon the earth. 19 Journey therefore and make disciples of all the gentiles, baptizing them in the name of the father, and of the son, and of the holy spirit, 20 teaching them to keep all things, as many as I commanded you. And behold, I myself am with you all the days until the consummation of the age.
Mark 16.19-20, [21].†
19 Ὁ μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ. 20 ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων.
 
[21 Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι᾿ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν.]
The various endings of Mark comprise a very special case.
 
20 Some manuscripts, such as C*vid, Dsupplied, L, W, Δ, Θ, Ψ, those in 13, and the Byzantine tradition, append αμην to the end of the gospel.
Eusebian sections end at Mark 16.8.
Word count: 35+34.
Previous: Mark 16.17-18.
Next: None.
19 So the Lord Jesus, after speaking with them, was received up into heaven and sat down at the right hand of God. 20 And they went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed the word through the accompanying signs.
 
[21 And all that had been commanded them they briefly announced to those around Peter. And after these things Jesus himself appeared to them, and from the east as far as the west he sent out through them the sacred and incorruptible proclamation of eternal salvation.]
Luke 24.50-53.†
50 Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως πρὸς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. 51 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. 52 καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, 53 καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες τὸν θεόν.
Extant: Ƿ75 א A B C D L W Δ Θ Ψ 1 13 Byzantine.
 
51 και ανεφερετο εις τον ουρανον (Ƿ75 אcorrected A B C L W Δ Θ Ψ 1 13 Byzantine) / — (א* D).
52 προσκυνησαντες αυτον (Ƿ75 א A B C L W Δ Θ Ψ 1 13 Byzantine) / — (D).
53 ευλογουντες (Ƿ75 א B C* L) / αινουντες (D) / αινουντες και ευλογουντες (A Ccorrected W Δ Θ Ψ 1 13 Byzantine).
53 Some manuscripts, such as A, B, Ccorrected, Δ, Θ, Ψ, those in 13, and the Byzantine tradition, append αμην to the end of the gospel. A fly-leaf of 1333supplied adds John 8.3-11 after the αμην.
Eusebius 342b.
Word count: 49.
Previous: Luke 24.36-49.
Next: None.
50 And he led them out until Bethany, and lifted his hands and blessed them. 51 And it happened that while he was blessing them he departed from them and was borne up into heaven. 52 And they themselves worshipped him and returned unto Jerusalem with great joy, 53 and were always in the temple blessing God.
John 20.30-31; 21.25.
20.30 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· 31 ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.
 
21.25 Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾿ ἕν, οὐδ᾿ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία.
Extant: Ƿ66 א A B C D ~L W Δ Θ Ψ 1 13 Byzantine.
 
20.31 πιστευητε (Ƿ66vid א* B Θ) / πιστευσητε (אcorrected A C D L W Δ Ψ 1 13 Byzantine).
21.25 Miniscules 1 and 1582, as well as many Armenian manuscripts, append John 7.53-8.11, the pericope de adultera, to the end of the gospel.
Eusebius 218b, 232b.
Word count: 44+23.
Previous: John 20.24-29; 21.15-24.
Next: John 21.1-14.
20.30 Many other signs, therefore, did Jesus do before the disciples, which are not written in this book. 31 But these things have been written so that you might believe that Jesus is the Christ, the son of God, and that having had faith you might have life in his name.
 
21.25 And there are also many other things which Jesus did, which, if they were written one by one, I suppose that not even the world itself would have a place for the books that would be written.
{Mark 16.15-16.}‡
{15 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. 16 ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.}
{15 And he said to them: Journey into all the world and preach the gospel to every creature. 16 He who has been faithful and has been baptized shall be saved, but he who has not been faithful shall be condemned.}

Notes and quotes.