The birth of Jesus.

Matthew 1.18-25; Luke 2.1-7.


Code-switching will not work with your browser, as it does not support JavaScript.
Matthew 1.18-25.†‡
18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. 20 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ, ἄγγελος κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ, λέγων· Ἰωσὴφ, υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου· 21 τέξεται δὲ υἱὸν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 22 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος· 23 Ἰδοὺ, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ θεός. 24 ἐγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· 25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
Extant: ~Ƿ1 א B C ~D L W Δ ~Θ 1 13 Byzantine.
 
18 Ιησου Χριστου (Ƿ1 א C L Δ Θ 1 13 Byzantine) / Χριστου Ιησου (B) / Ιησου (W). Many Old Latin manuscripts support Χριστου by itself.
18 γενεσις (Ƿ1 א B C W Δ Θ 1) / γεννησις (L 13 Byzantine).
25 υιον (א B 1 13) / τον υιον τον πρωτοτοκον (D* L) / τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον (C Dcorrected W Δ Byzantine).
Eusebius 3-4a.
Word count: 161.
Previous: Matthew 1.2-17.
Next: Matthew 2.1-12.
18 But the origin of Jesus Christ was thus. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child from the holy spirit. 19 And Joseph, her husband, being a just man and not wishing to disgrace her, planned to divorce her in secret. 20 But when he had considered these things behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying: Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which has been born in her is from the holy spirit. 21 But she will bear a son, and you will call his name Jesus, for he himself will save his people from their sins. 22 And this all happened in order to fulfill what was said by the Lord through the prophet, saying: 23 Behold, the virgin shall be with child and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated as God with us. 24 And Joseph arose from sleep and did as the angel of the Lord ordered him, and he took her as his wife. 25 And he did not know her until she bore a son; and she called his name Jesus.
Luke 2.1-7.†
1 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 2 αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. 3 καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. 4 ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ, 5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ, οὔσῃ ἐγκύῳ. 6 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον· καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.
Extant: ~Ƿ4 א A B ~C D L W Δ Θ Ψ 1 13 Byzantine.
Eusebius 3g.
Word count: 104.
Previous: Luke 1.67-80.
Next: Luke 2.8-20.
1 And it happened in those days that a decree went out from Caesar Augustus to enroll all the inhabited earth in a census. 2 This was the first census while Quirinius was leader of Syria. 3 And all journeyed to be enrolled in the census, each to his own city. 4 And Joseph also ascended from Galilee, out of the city of Nazareth, to Judea, into the city of David, which is called Bethlehem, on account that he was from the house and patriarchy of David, 5 to enroll in the census with Mary, who was betrothed to him, and was pregnant. 6 And it happened that while they were there the days were fulfilled for her to give birth. 7 And she bore her firstborn son; and she wrapped him up and reclined him in a manger, since there was no place for them in the inn.
{Luke 1.26-35.}‡
{26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ἧ ὄνομα Ναζαρὲθ, 27 πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυίδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 28 καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν· Χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ κύριος μετὰ σοῦ. 29 ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ· 31 καὶ ἰδοὺ, συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 34 εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.}
{26 But in the sixth month the angel Gabriel was sent by God into a city of Galilee whose name was Nazareth, 27 toward a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, from the house of David, and the name of the virgin was Mary. 28 And he came in toward her and said: Greetings, blessed woman. The Lord is with you. 29 But she was troubled by this word and was reasoning out what kind of greeting this might be. 30 And the angel said to her: Do not fear, Mary, for you found grace with God. 31 And behold, you will conceive in the womb and will bear a son, and you will call his name Jesus. 32 This one will be great, and he will be called the son of the most high, and the Lord God will give him the throne of his father David, 33 and he will be king over the house of Jacob unto the ages, and of his kingdom there will be no end. 34 But Mary said toward the angel: How is this, since I know no man? 35 And the angel answered and said to her: The holy spirit will come upon you, and the power of the most high will overshadow you, on which account the holy begotten one will be called the son of God.}

Notes and quotes.