Fragments of Philo the Epic Poet

 

[All English translations of Eusebius are from http://www.tertullian.org/fathers.]

 

Josephus, Against Apion 1. 23 217-218:

 

Οἱ πολλοὶ δὲ τῶν εἰρημένων ἀνδρῶν τῆς μὲν ἀληθείας τῶν ἐξ ἀρχῆς πραγμάτων διήμαρτον, ὅτι μὴ ταῖς ἱεραῖς ἡμῶν βίβλοις ἐνέτυχον, κοινῶς μέντοι περὶ τῆς ἀρχαιότητος ἅπαντες μεμαρτυρήκασιν, ὑπὲρ ἧς τὰ νῦν λέγειν προεθέμην.

 

It is true, many of the men before mentioned have made great mistakes about the true accounts of our nation in the earliest times, because they had not perused our sacred books; yet have they all of them afforded their testimony to our antiquity, concerning which I am now treating.

 

Ὁ μέντοι Φαληρεὺς Δημήτριος καὶ Φίλων ὁ πρεσβύτερος καὶ Εὐπόλεμος οὐ πολὺ τῆς ἀληθείας διήμαρτον. οἷς συγγιγνώσκειν ἄξιον οὐ γὰρ ἐνῆν αὐτοῖς μετὰ πάσης ἀκριβείας τοῖς ἡμετέροις γράμμασι παρακολουθεῖν.

 

However, Demetrius Phalereus, and the elder Philo, with Eupolemus, have not greatly missed the truth about our affairs; whose lesser mistakes ought therefore to be forgiven them; for it was not in their power to understand our writings with the utmost accuracy.

 

Clement of Alexandria very briefly mentions Philo in Miscellanies 1.21, stating only that Philo recorded the (Hellenistic) kings differently from Demetrius the chronographer.

 

Eusebius, Preparation 9.20:

 

Φησὶ δὲ περὶ τούτου καὶ Φίλων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Περὶ Ἱεροσόλυμα· Ἔκλυον ἀρχεγόνοισι τὸ μηρίον ὥς ποτε θεσμοῖς, Ἁβραὰμ κλυτοηχὲς ὑπερτέρῳ ἅμματι δεσμῶν, παμφαές, πλήμμυρε μεγαυχήτοισι λογισμοῖς, θειοφιλῆ θέλγητρα. Λιπόντι γὰρ ἀγλαὸν ἕρκος αἰνοφύτων ἔκκαυμα βριήπυος αἰνετὸς ἴσχων ἀθάνατον ποίησεν ἑὴν φάτιν, ἐξότε κείνου ἔκγονος αἰνογόνοιο πολύμνιον ἔλλαχε κῦδος, καὶ τὰ ἑξῆς· οἷς μετ' ὀλίγα ἐπιφέρει· Ἀρτίχερος θηκτοῖο ξιφηφόρον ἐντύνοντος λήματι καὶ σφαράγοιο παρακλιδὸν ἀθροισθέντος· ἀλλ' ὁ μὲν ἐν χείρεσσι κερασφόρον ὤπασε κριόν, καὶ τὰ τούτοις ἑπόμενα. ταῦτα μὲν δὴ ἀπὸ τῆς προειρημένης τοῦ Πολυΐστορος γραφῆς.

 

Philo also speaks of this in the first book of his work concerning Jerusalem:

 

"Ἔκλυον ἀρχεγόνοισι τὸ μυρίον ὥς ποτε θεσμοῖς
Ἀβραὰμ κλυτοηχὲς ὑπέρτερον ἅμματι δεσμῶν
παμφαές, πλήμμυρε, μεγαυχητοῖσι λογισμοῖς,
θειοφιλῆ θέλγητρα. Λιπόντι γὰρ ἀγλαὸν ἕρκος
αἰνοφύτων, ἔκκαυμα βριήπυος αἰνετὸς ἴσχων,
ἀθάνατον ποίησεν ἑὴν φάτιν, ἐξ ὅτ' ἐκείνου
ἔκγονος αἰνογόνοιο πολύμνιον ἔλλαχε κῦδος."

 

And the rest: to which after a few lines he adds:

 

"Ἀρτίχερος θηκτοῖο ξιφηφόρον ἐντύνοντος 
λήμματι, καὶ σφαράγοιο παρακλιδὸν ἀθροισθέντος, 
ἀλλ' ὁ μὲν ἐν χείρεσσι κερασφόρον ὤπασε κριόν."

 

And the rest that follows this. This then from the fore-mentioned work of Polyhistor.

 

From Eusebius, Preparation 9.24:

 

Μαρτυρεῖ δὲ ταῖς ἱεραῖς βίβλοις καὶ Φίλων ἐν τῇ ιδʹ τῶν Περὶ Ἱεροσόλυμα, λέγων οὕτως· Τοῖσιν ἕδος μακαριστὸν ὅλης μέγας ἔκτισεν ἄκτωρ ὕψιστος καὶ πρόσθεν ἀφ' Ἁβραάμοιο καὶ Ἰσὰκ Ἰακὼβ εὐτέκνοιό θ' ὅθεν Ἰωσήφ, ὃς ὀνείρων θεσπιστὴς σκηπτοῦχος ἐν Αἰγύπτοιο θρόνοισι, δινεύσας λαθραῖα χρόνου πλημμυρίδι μοίρης, καὶ τὰ ἑξῆς. ταῦτα καὶ περὶ τοῦ Ἰωσήφ.

 

Philo also, in his fourteenth book concerning Jerusalem, testifies to the truth of the sacred Scriptures, speaking as follows:

 

"For them the mighty lord of all the land 
A happy home prepared----he, now most high,
Who from the ancient stock of Abraham
And Isaac sprang, and Jacob rich in sons
Claimed as his sire----Joseph of royal dreams
The wise interpreter, who seated high
On Egypt's throne now sways the sceptre's power,
Much tossed erewhile by waves of fickle fate:"

 

And so forth. So much concerning Joseph.

From Eusebius, Preparation 9.37:

 

Φησὶ δὲ ὁ Φίλων ἐν τοῖς Περὶ Ἱεροσολύμων κρήνην εἶναι, ταύτην δὲ ἐν μὲν τῷ χειμῶνι ξηραίνεσθαι, ἐν δὲ τῷ θέρει πληροῦσθαι. λέγει δὲ ἐν τῇ πρώτῃ οὕτως· Νηχόμενος δ' ἐφύπερθε τὸ θαμβηέστατον ἄλλο δέρκηθρον· συναοιδὰ μεγιστούχοιο λοετροῖς ῥεύματος ἐμπίπλησι βαθὺν ῥόον ἐξανιείσης, καὶ τὰ ἑξῆς. Οἷς πάλιν ὑποβὰς περὶ τῆς πληρώσεως ἐπιλέγει· Ῥεῦμα γὰρ ὑψιφάεννον, ἐν ὑετίοις νιφετοῖσιν ἱέμενον, πολυγηθές, ὑπαὶ πύργοις συνόροισιν στρωφᾶται, καὶ ξηρὰ πέδῳ κεκονιμένα κρήνης τηλεφαῆ δείκνυσιν ὑπέρτατα θάμβεα λαῶν, καὶ τὰ τούτοις ἀκόλουθα. Εἶτα πάλιν περὶ τῆς τοῦ ἀρχιερέως κρήνης καὶ τῆς ἀποχετεύσεως διέξεισιν οὕτως· Αἰπὺ δ' ἄρ' ἐκπτύουσι διὰ χθονὸς ὑδροχόοισι σωλῆνες, καὶ ὅσα ἄλλα τούτοις ἕπεται. τοσαῦτα μὲν δὴ τὰ ἀπὸ τῶν Ἀλεξάνδρου τοῦ Πολυΐστορος.

 

Philo too says, in his account of Jerusalem, that there is a fountain, and that it is dried up in winter, but becomes full in summer. And in his first book he speaks thus:

 

"Νηχόμενος δ' ἐφύπερθε τὸ θαμβηέστατον ἄλλο 
δέρκηθρον συναοιδὰ μεγιστούχοιο λοετροῖς 
ῥεύματος ἐμπίπλησι βαθὺν ῥόον ἐξανιείσης."

 

And so forth. Again, lower down he adds to these a description of the refilling:

 

"For flashing from on high the joyous stream,  
Flooded by rain and snow, rolls swiftly on  
Beneath the neighbouring towers, and spreading o'er  
The dry and dusty ground, far-shining shows  
The blessings of that wonder-working fount."

 

And the rest that follows. Then again, concerning the High Priest's fountain and the canal that carries off the water, he proceeds as follows:

 

"A headlong stream by channels under ground  
The pipes pour forth,"

 

And all that follows this. Thus far then our quotations from Alexander Polyhistor.